Συνολική Ανάδειξη Κάστρου Σίφνου
(σέ συνεργασία μέ τόν Δημήτρη Ἀντωνακάκη). 

Πραγματοποιήθηκε μία διαδρομή που ξεκινάει από τον ευρεθέντα κλασσικό ναό, βγαίνει έξω από το τείχος και συνεχίζει περιμετρικά σε αυτό και προς το πέλαγος. Προσδιορίστηκαν θέσεις στάσεις και θέασης.