Voice: Phoebe Giannisi, Alexandros Kotionis, Isabella Martzopoulou, Christina Mitsopoulou, Nicolas Remy

Sound recordings: Nikos Vamvakas, LECAD University of Thessaly

Sound editing: Nana Vosdogani

Artist books Design: Sevastiana Konstaki