(σέ συνεργασία με τούς Δημήτρη Ἀντωνακάκη, Σουζάνα Ἀντωνακάκη, Ἀριστείδη Ἀντονά, Σταματίνα Καλογεράκου, Ἔφη Κουμαριανοῦ, Ἀντωνία Κουναλάκη, Οὐρανία Στεφανοπούλου). 
Merit.