(σέ συνεργασία μέ τούς Ἀριστείδη Ἀντονά, Δημήτρη Γιαννίση, Ζάφο Ξαγοράρη καί Κώστα Σταύρου). 

Η βασική ιδέα για την πλατεία είναι η δημιουργία από κάτω της ενός υπόγειου Μουσείου των επιτόπιων ανασκαφών. Ένας μαιανδρικής κάτοψης διάδρομος κατευθύνει την υπόγεια κίνηση που είναι ανεξάρτητη από τη διαμόρφωση της πάνω επιφάνειας.