(διπλωματική Εργασία σέ συνεργασία μέ τόν Ἀριστείδη Ἀντονά). 

Σχεδιάστηκαν δύο κατοικίες που υλοποιούν με δύο διαφορετικούς τρόπους το χωρικό βάθος. Ουσιαστικά το βάθος προκύπτει από την βιωματική απόσταση της εισόδου από τον εσώτερο χώρο της κατοικίας. Στον σχεδιασμό των κατοικιών, όπου η κίνηση εξελίσσεται είτε σε ευθεία και ανιούσα ή κατιούσα, είτε σπειροειδώς, διευρευνάται μία διαφορετική τελετουργία καθημερινότητας. Αυτή οργανώνεται κατά τα πρότυπα της Οδυσσειακής φιλοξενίας. Ξεκινώντας με την είσοδο από τον καθιστικό χώρο, συνεχίζοντας με τον χώρο εστίασης και την κουζίνα, η κατοικία καταλήγει στο βάθος της και ψηλά με τον χώρο ύπνου κάτω από τον οποίο οργανώνεται μέσα στη γη το λουτρό.