Διαρρύθμιση Μεγάλου Γραφειακού Χώρου για την Εταιρία United Distillers, στή Λεωφόρο Κηφισίας,
(σέ συνεργασία μέ τόν Ἀριστείδη Ἀντονά καί τήν Οὐρανία Στεφανοπούλου).